Pejë/ Pas 32 vitesh merr dënimin për krimin e kryer, dënohet me 11 vite burg

Gjykata Themelore në Pejë –  Departamenti për Krime të Rënda ka shpallë  aktgjykim dënues ndaj të pandehurit H.Z për shkak se:

Me datë 20.10.1989,  rreth orës 9:30, në afërsi të kanalit për ujitje në D, i akuzuari në bashkëveprim me tani të drenuarin S.Z, e nga hakmarrja e paskrupullt, me dashje e kanë privuar nga jeta tani të ndjerin Z.U, i moshës 25 vjeçare, në atë mënyrë që për shkak të një rrahje që kishte ndodhur me datë 02 qershor 1989, në mes të pandehurit me vëllain e tani të ndjerit, me ta vërejtur  tani të ndjerin Z.U,  e përcjellin për një kohë e pastaj i afrohen nga prapa, fillimisht tani i dënuari S, e kap për qafe me dorën e majtë, kurse me dorën e djathtë fillon ta godas me thikë në pjesën e përparme të regjionit të gjoksit, e kur i ndjeri në mbrojtje e sipër, së bashku me tani të dënuarin S , kanë rënë në kanalin e ujit , i akuzuari H, zbret në kanal e përderisa i dënuari S, po e mbante për duarsh tani të ndjerin Z, i akuzuari e godet disa herë  me thikë, në shpinë e në pjesë të tjera të trupit, me ç’rast tani i ndjeri, nga tani i dënuari S dhe i akuzuari,  ka marrë gjithsej 16 goditje me thikë, shumicën prej tyre në organet vitale, e si pasoj e këtyre goditjeve, ai ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

  • me çka ka kryer vepër penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar. 1.8 lidhur me nenin 31 të KPK-së.

Të pandehurit H.Z gjykata i shqiptoj dënimin me burg në kohëzgjatje prej njëmbëdhjetë (11) vjet në të cilin dënim i llogaritet dhe koha e kaluar në paraburgim.

I pandehuri u obligua që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumën prej dyqind (200) euro, në emër të paushallit gjyqësorë shumen prej pesëdhjetë (50) euro, si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit, shumën prej pesëdhjetë (50) euro, e të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike u udhëzua në  kontest  të rregullt civil.

Pas shpalljes së aktgjykimit, të pandehurit i vazhdohet paraburgimi gjer në plotfuqishmërinë e aktgjykimit por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar .

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

Reklama